Ogólny regulamin wędrownych studenckich obozów żeglarskich Uniwersytetu Wrocławskiego.

§1

 1. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w czasie obozów żeglarskich.
 2. Komandor sprawuje ogólną władzę nad obozem. Decyzja komandora jest ostateczna.
 3. Jachty są prowadzone przez wyznaczonych przez komandora sterników mających odpowiednie kwalifikacje.
 4. W czasie rejsu odbywa się podstawowe szkolenie żeglarskie. Noclegi odbywają się na jachtach. Wszystkie jachty nocują razem. Komandor decyduje o trasie rejsu i miejscach noclegu.
 5. Celem obozu jest aktywne uczestnictwo w życiu obozu i zdobywanie umiejętności żeglarskich.
 6. §2

 7. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w pierwszym dniu obozu do godziny 13:00 w wyznaczonym miejscu rozpoczęcia obozu. Niestawienie się uczestnika traktuje się jako rezygnację z obozu.
 8. Pierwszego dnia obozu przed wypłynięciem wszyscy uczestnicy muszą przekazać komandorowi pozostałą do wpłacenia kwotę pieniędzy w wysokości 350 zł (400 zł pomniejszone o opłatę wstępna w kwocie 50 zł).
 9. Cena obozu pokrywa wyżywienie, czarter jachtu i inne opłaty związane z obozem. Cena nie pokrywa dojazdu, ubezpieczenia oraz szkód wynikłych z winy uczestnika.
 10. Pierwszeństwo uczestnictwa w rejsie mają studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy uiścili opłatę wstępną (w wysokości 50 zł). Pozostali studenci zapisywani są na listę rezerwową z której przepisywani są na listę uczestników w przypadku wolnych miejsc po określonym przez UCKFiS terminie i uiszczeniu opłaty wstępnej.
 11. Studenci, którzy nie wpłacą opłaty wstępnej w terminie, jak i ci, którzy nie złożą oświadczenia UM01/1, nie zostaną wpisani na listę uczestników.
 12. Uczestnik ma prawo wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 13. §3

 14. Rozdział załóg dokonywany jest przez komandora w porozumieniu z wicekomandorem. Głównym kryterium jest dobro obozu jako całości.
 15. Na jachcie obowiązkowe jest używanie tylko miękkiego obuwia.
 16. Obowiązuje całkowity zakaz palenia na jachcie, zażywania narkotyków, jak i innych środków odurzających. Nie wolno pić napojów alkoholowych (piwo to też alkohol!) przed dopłynięciem do miejsca noclegu. Osoby nietrzeźwe będą podróżować pieszo. Osoby biorące narkotyki zostaną usnięte z obozu, o czym zostanie powiadomiona ich uczelnia.
 17. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń swoich sterników. Polecenia muszą być wykonane natychmiast, ewentualne uwagi można zgłaszać później.
 18. Każde oddalenie się od jachtu wymaga zgody swojego sternika, ew. komandora lub wicekomandora w razie nieobecności właściwego sternika, i ustalenia czasu powrotu.
 19. Uczestnicy są zobowiązani do postępowania zgodnie z etykietą żeglarską, którą przekazują im w czasie trwania obozu sternicy i komandorowie.
 20. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania higieny osobistej. Ze względu na warunki i charakter obozu dostep do bieżącej wody jest ograniczony, co wymaga korzystania z wody z jeziora.
 21. Uczestnicy są zobowiązani dbać o czystość środowiska naturalnego. Obowiązuje zakaz wprowadzania środków chemicznych do jeziora.
 22. Stosowanie olejków do opalania i kremów w nadmiernych ilościach na jachcie jest niebezpieczne (ślisko!). Użycie wymaga każdorazowo zgody sternika względnie komandorów.
 23. Załoga pod nadzorem sternika jest zobowiązana do zachowania porządku i czystości na jachcie oraz dbania o sprzęt.
 24. Na koniec obozu jacht musi być zdany sprawny, czysty i z całym przypisanym do niego sprzętem.
 25. Komandor w porozumieniu z wicekomandorem, jak i właściwy sternik, ma prawo sprawdzić umiejętność pływania uczestnika i, w razie niestwierdzenia odpowiednich umiejętności, nakazać żeglowanie z odpowiednim sprzętem asekuracyjnym (np. kapok). Komandor i właściwy uczestnikowi sternik mogą nakazać przebywanie w kamizelkach asekuracyjnych bądź ratunkowych.
 26. §4

 27. Obóz podzielony jest na załogi stale przypisane do jachtu, które kolejno pełnią wachty. Wachta obejmuje okres od godziny 15.00 do godziny 15.00 następnego dnia, do kiedy powinna być zdana nastepnej wachcie. W przypadku niewłaściwego wykonania obowiązku wachtowego komandor lub wicekomandor może przydzielić dodatkową, karną wachtę. Wachty rozdziela komandor. Sternik koordynuje działania wachty. Wachta jest odpowiedzialna za przygotowywanie posiłków dla całego obozu (tj. sniadanie rano i obiadokolację wieczorem – do godziny wyznaczonej przez komandora).
 28. Komandor ew. wicekomandor każdorazowo rozpoczyna posiłek. Posiłek jest rozdzielany w kolejności: komandor, wicekomandor, wszyscy sternicy, załogi, bieżąca wachta. Komandor ew. wicekomandor może zadecydować o rozpoczeciu posiłku przy niekompletnym składzie obozu. Menu ustalane jest dla ogółu obozu.
 29. Komandor lub wyznaczona przez niego osoba mają prawo do wyznaczania osób do pilnowania sprzętu obozowego oraz do ustalania czasu trwania i zakresu odpowiedzialności pilnującego.
 30. Komandor lub wyznaczona przez niego osoba przekazują sternikom dyspozycje dotyczące zakupów oraz dokonują z nimi rozliczeń pieniężnych. Sternicy w ramach swoich załóg wyznaczają osoby dokonujące zakupów.
 31. §5

 32. Plan dnia: rano: pobudka, gimnastyka i kąpiel poranna, apel, śniadanie, odprawa sterników, przygotowanie jachtów do wypłynięcia, sprawdzenie czystości i pobranie suchego prowiantu, wypłynięcie, żeglowanie do wieczora; wieczorem: wspólne wyjście do lasu po drzewo, obiadokolacja, ognisko i śpiewanie szant.
 33. §6

 34. Ekwipunek uczestnika powinien zawierać m.in.: śpiwór, sztormiak, ew. kurtkę i spodnie przeciwdeszczowe, głębokie naczynie, kubek, sztućce, ciepłe ubranie (sweter, czapkę), ubranie z długimi rękawami i nogawkami (przeciw słońcu), miękkie obuwie (tenisówki lub buty sportowe), śpiewniki (szantowe lub turystyczne) i sprzęt muzyczny (w miarę możliwości), ręcznik, strój kąpielowy, przybory toaloetowe i in.
 35. Nie należy zabierać: radia, magnetofonu, namiotu, plecaka z nieodpinalnym stelażem (przedmioty te zostaną pozostawione na czas obozu bez opieki w hangarze). W miarę możliwości nie brać przedmiotów, którym szkodzi wilgoć (m.in. indeksów, wpisy dokonywane są we Wrocławiu).
 36. §7

 37. W przypadku rezygnacji uczestnika z obozu zwrócona może zostać połowa pozostałej części wpłaconej komandorowi kwoty.
 38. Rezygnacja uczestnika nie może mieć wpływu na trasę rejsu.
 39. Za niewypełnianie obowiązków lub niesubordynacja jak i niepoprawne zachowanie wobec innych uczestników obozu mogą być zastosowane następujące kary: nagana sternika, nagana komandora, nagana komandora w obecności całego obozu w czasie apelu, wydalenie z obozu, powiadomienie uczelni.
 40. Wydalenie uczestnika może nastąpić przy rażących naruszeniach regulaminu jak i przy niekulturalnym i naruszającym zasady dobrego wpółżycia zachowaniu wobec innych współuczestnikwów wyłącznie wspólną decyzją komandora i wicekomandora przy braku poprawy zachowania i uprzednim uprzedzeniu uczestnika przez komandora. W przypadku wydalenia uczestnika z obozu nie zwracana jest żadna wpłata.
 41. §8

 42. O zaliczeniu przedmiotu, wpisie do indeksu decyduje kierownik UCKFiS w porozumieniu z komandorem rejsu.
 43. Komandor wspólnie z wicekomandorem mogą dokonać zmian w regulaminie. W razie występowania niejasności bądź nieścisłości w regulaminie ostateczna interpretacja należy do komandora.